19. september 2011

Fire fakulteter lægges sammen til to

Københavns Universitets bestyrelse har på et møde sidste torsdag besluttet at give rektor og dekanerne til opgave at udarbejde en plan for at forenkle strukturen på de 'våde' fakulteter: NAT, LIFE, FARMA og SUND.

Niles Bohr Institutet på Blegdamsvej

Niels Bohr Institutet er et af institutterne under det Naturvidenskabelige Fakultet.

Målet er, at fakulteterne skal udnytte faglige sammenhænge og synergier, styrke uddannelsernes faglighed, kvalitet, synlighed og udviklingsmuligheder i større og fagligt bæredygtige miljøer. Der skal bygges broer mellem grundforskning og anvendelsesorienteret forskning, og forskningen skal blive endnu tydeligere i uddannelserne, som derigennem styrkes yderligere. Samtidig skal samfundsengagementet og mulighederne for erhvervssamarbejder udbygges.

Ledelsen har lavet en grovskitse til en ny struktur med to nye fakulteter og institutterne på dem. Grovskitsen skal i proces og kvalificeres/ændres på baggrund af vægten af de argumenter, der måtte fremkomme. Et endeligt beslutningsgrundlag høres, før bestyrelsen tager stilling til en samlet plan i december.

NAT-LIFE fakultet og Det Medicinske Fakultet

I denne skitse lægges NAT og hovedparten af LIFE sammen til et nyt NAT-LIFE fakultet. SUND og FARMA lægges sammen til ”Det Medicinske Fakultet”. De veterinære dele af nuværende LIFE underkastes en analyse for at vurdere fordele og ulemper ved en placering på et kommende NAT-LIFE eller et kommende Medicinsk Fakultet. Ledelsen skal således kunne tage stilling til om de veterinærmedicinske fagområder bør indgå i samme fakultet som biologi/naturresurser hhv. samme fakultet som medicin/farma.

I forlængelse af den faglige restrukturering følger en integration af hhv. fakultets- og institutadministrationerne, der tilrettelægges i de kommende måneder og gennemføres i takt med den faglige integration.

I forbindelse med bestyrelsens beslutning er der lagt vægt på, at medarbejderne og de studerende bliver inddraget. Planen er, at vi alle i den kommende tid drøfter den nye ide og indsamler input til, hvordan vi i praksis får den til at blive til virkelighed. Samtidig indsamles andre input, der bør indgå i beslutningsgrundlaget forud for den endelige beslutning i bestyrelsen. Når beslutningsgrundlaget er klart, sendes det i egentlig høring.

Bestyrelsen tager stilling til en endelig plan med den nye struktur og hovedelementerne i en gennemførelsesplan inden årets udgang. Planen skal beskrive den nye struktur, de faglige gevinster for forskning, uddannelse og erhvervssamarbejde, og hvordan KU vil høste dem i de kommende år ved den konkrete gennemførelse af fusionerne.

Hvis planen bliver vedtaget, vil den ny ledelses- og organisationsstruktur træde i kraft pr. 1. januar 2012. Det første år skal fungere som et integrationsår, så planen er fuldt gennemført pr. 1. januar 2013.

Ideen er skabt af dekankredsen på de ”våde” fakulteter. Alle fire dekanater og rektoratet har således været med til at lave grundlaget for bestyrelsens beslutning om at sætte processen i gang og står bag forslaget til ny fakultets- og institutstruktur. Du kan læse mere om baggrunden for processen, mulighederne for medindflydelse og tidsplanen for den kommende proces og høring på:

https://intranet.ku.dk/nyheder/nye_fakulteter

Hovedsamarbejdsudvalget er blevet orienteret om planerne, og det samme vil nu ske i fakulteternes samarbejdsudvalg, de Akademiske Råd, studienævnene, de lokale samarbejdsudvalg mv. I de kommende par dage vil institutlederne indkalde de lokale samarbejdsudvalg og afholde andre orienteringsmøder på instituttet.