Hristiyana Doncheva Bogdanova

Hristiyana Doncheva Bogdanova

Kontorelev

Niels Bohr Institutet, Administrationen
Blegdamsvej 17
2100 København Ø

Telefon: +45 353-37623
Telefon (Sekretariat): +4535325200
E-mail: hristiyana.bogdanova@nbi.ku.dk