Somya Gupta

Somya Gupta

Projektleder

Faststoffysik
Universitetsparken 5, bygn. D
2100 København Ø

Telefon: +45 353-32265
Telefon (Sekretariat): +4535325200
Mobil: +45 25264242
E-mail: somya.gupta@nbi.ku.dk