Maliha Shfagat Khan

Maliha Shfagat Khan

IT-medarbejder - FU

Is-, Klima- og Geofysik
Juliane Maries Vej 30
2100 København Ø

Telefon: +45 353-34157
Telefon (Sekretariat): +4535325200
E-mail: Maliha.khan@nbi.ku.dk