Younes Farhangibarooji

Younes Farhangibarooji

 

Biokompleksitet
Blegdamsvej 17
2100 København Ø

Telefon: +45 Ukendt
Telefon (Sekretariat): +4535325200
E-mail: farhangi@nbi.ku.dk