Shivendra Upadhyay

Shivendra Upadhyay

Ingeniør

Faststoffysik
Universitetsparken 5
2100 København Ø

Kontor: HCØ, Bygning 3, S18
Telefon: +45 29 22 96 49
Telefon (Sekretariat): +45 515 8089
E-mail: shivendra.upadhyay@microsoft.com