Master Thesis by Maria Wulff – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2010 > Master Thesis by Maria...

Master Thesis by Maria Wulff

Empirical Correction of Simulated Accumulation over Greenland

Abstract
For at kunne genskabe og med rimelig nøjagtighed forudsige udviklingen af Grønlands indlandsis benyttes iskappemodeller som er baseret på simuleringer fra klimamodeller. Verifikation af disse klimamodeller er derfor essentielt. I dette studie er den regionale klimamodel, HIRHAM5, forceret med re-analysen ERA-Interim, benyttet til at simulere nedbør og akkumulation over Grønland.

Forskelle mellem model simuleringen og målinger er efterfølgende undersøgt for at verificere modellens nøjagtighed med henblik på at kunne korrigere simuleringen imod de observerede nedbørs- og akkumulationsmængder.

For at danne et korrigeret nedbørskort er pålidelige målinger nødvendige. Målinger fra 13 meteorologiske stationer er derfor korrigeret for meteorologiske forstyrrelser, hvorefter disse korrigerede observationer er sammenholdt med ERA-Interim/HIRHAM5 simuleringen. Forholdet mellem den simulerede og observerede gennemsnitlige årlige nedbør (PSim/PObs) i de forskellige geografiske områder af Grønland gav her et første indblik i HIRHAM5 simuleringens nøjagtighed. For at udvikle et mere detaljeret geografisk kort over forholdet mellem observationer og HIRHAM5 simuleringen blev analysen herefter udvidet til også at omfatte observationer fra 47 iskerner boret forskellige steder på indlandsisen. Akkumulationsværdier for de i alt 60 observationspunkter (13 meteorologiske stationer og 47 iskerner), samt forholdet mellem den simulerede og observerede gennemsnitlige årlige akkumulation (AccSim/AccObs) er derved beregnet. For at benytte dette forholdskort til korrektion af HIRHAM5 simuleringen er et egentligt forholdsfelt over hele Grønland dannet.

Fire forskellige interpolations metoder er her forsøgt anvendt, hvorefter disse fire forholdsfelter er brugt til korrektion af den simulerede årlige gennemsnitsakkumulation (1989-2008) fra ERA-Interim/HIRHAM5 modellen. Fire forskellige korrigerede akkumulationskort er således opnået, hvorefter det mest nøjagtige er udvalgt til at repræsentere den "faktiske" akkumulation over Grønland. Et tilsvarende nedbørskort er efterfølgende udarbejdet.

Læs afhandlingen her (pdf - 25 Mb) >>

Vejleder: Eigil Kaas, Niels Bohr Institutet