Specialeforsvar: Henning Gisselø – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > 2010 > Specialeforsvar: Henni...

Specialeforsvar: Henning Gisselø


Et studie af sigtbarhedsparameterisering og aerosolers 1. indirekte effekt i en numerisk vejrprognosemodel


Abstrakt
Skydråbekoncentrationen (Nd) påvirker strålingsegenskaberne i skyer/tåge og dermed også sigtbarheden. Reduceret sigtbarhed (specielt tåge med sigtbarhed under 1000 m) har store sikkerhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for afviklingen af flytrafikken, men også skibs- og biltrafikken berøres. I den operationelle numeriske vejrprognosemodel HIRLAM (HIgh Resolution Limited Area Model) har selv små ændringer i temperatur og fugtighed betydning for sigtbarhedsberegningen. Dette har den konsekvens, at modellen i nogle tilfælde forudsiger en for hurtig tågedannelse og sammes opløsning. En alternativ parameterisering af sigtbarheden er: VIS = (LWC • Nd)-0,65, hvor VIS er sigtbarheden og LWC (Liquid Water Content) er luftens indhold af flydende skyvand. I dette projekt er denne parameterisering testet i en 1-dimensional og 3-dimensional version af HIRLAM. Resultaterne er sammenlignet med den nuværende sigtbarhedsparameterisering i HIRLAM og med observationer fra en vejrsituation, hvor der forekom udstrålingståge i Danmark. En forøget mængde aerosoler resulterer i flere og mindre skydråber. Aerosolers 1. indirekte effekt, som beskriver en forøget refleksion af kortbølget stråling fra skyer med flere og mindre dråber, er blevet implementeret i både den 1-dimensionale og 3-dimensionale version af HIRLAM. Når Nd pertuberes har det en indvirkning på den beregnede sigtbarhed, LWC, skydække, overfladetemperatur og den mængde kortbølgede stråling som jordoverfladen modtager. Det er dog ikke klart, om de beregnede værdier er forbedrede i forhold til observationer. Omkring den nye sigtbarhedsparameterisering kan det konkluderes, at kvaliteten ikke er god nok til implementering i 3-D sin nuværende form. Dette kan til dels skyldes, at den værdi af LWC der benyttes, bliver beregnet i nederste modelniveau, som ligger i ca. 30 meters højde over jordoverfladen og ikke i 2 meters højde, hvor sigtbarheden måles.

Vejledere: Aksel Walløe Hansen, NBI, Ulrik Korsholm, DMI og Niels Woetmann Nielsen, DMI